Elementy zrównoważonej turystyki

Zrównoważona turystyka oznacza osiąganie wzrostu w sposób nie niszczący istniejącego środowiska naturalnego, a chroniący kulturę, historię, dziedzictwo i osiągnięcia społeczności lokalnych. W ramach tej koncepcji, coraz częściej podkreśla się fakt, że zrównoważone zarządzanie turystyką i jej zasobami przyczyni się do stworzenia produktów turystycznych lepszej jakości. Jak wiadomo, ludzie mogą korzystać  i wpływać na środowisko w sposób pozytywny lub negatywny, natomiast dzięki zrównoważonej turystyce można je nie tylko skutecznie chronić, ale i wzbogacać.

Elementy-zrownowazonej-turystyki

Do podstawowych elementów zrównoważonej turystyki zalicza się odpowiadanie na potrzeby zarówno turystów (zwiedzających), jak i społeczności przyjmujących, a także ochronę i zwiększenie atrakcyjności turystyki dla przyszłych pokoleń, która będzie tym samym służyła jako wsparcie gospodarek narodowych.

Finansowanie oraz tworzenie polityk wspierania zrównoważonej turystyki może być problematyczne, jakkolwiek, w ostatnim czasie zwiększyła się współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i państwom, co doprowadziło do stworzenia wielu innowacyjnych strategii mających na celu te procesy ułatwić. Co więcej, zaczęto zwracać coraz większą uwagę na środowisko jako podstawowy komponent międzynarodowego marketingu turystycznego. Jest to istotne tym bardziej, że zbyt często napotykamy się na sytuacje, w których turyści w sposób nieodpowiedzialny odnoszą się do otoczenia i miejsc, które odwiedzają (np. choćby poprzez chęć posiadania unikalnych pamiątek typu fragmenty rafy koralowej, egzotyczne skały lub też poprzez niszczenie/ zaśmiecanie fauny i flory danego miejsca).

Pamiętajmy, że każdy obiekt turystyczny nie składa się jedynie z ziemi, wody, powietrza, fauny i flory, ale także z jego historii, kultury i dziedzictwa. Odpowiedzialny turysta powinien być w pełni poinformowany na temat miejsca, do którego się wybiera, tak, aby miał możliwość dostosować się do jego społecznych, kulturowych i środowiskowych różnic. Edukacja na temat tych aspektów jest tym istotniejsza, że turystów bardzo często przyciąga „inność” obiektu tudzież regionu, do którego się wybierają, a na który składać się może ekosystem, bogactwo archeologiczne, klimat, egzotyka fauny i flory, bądź kultura całkiem odmienna od naszej. Dzięki szerzeniu wiedzy, budowaniu świadomości na temat różnorodności kulturowej i ekologicznej, oraz kontrolowanemu zwiedzaniu, środowisko naturalne będące największą turystyczną atrakcją, może być chronione, pielęgnowane i zachowane dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważona turystyka jest trudna do zdefiniowania i opisania, ponieważ musi skutecznie odpowiadać na dynamiczne zmiany zachodzące w turystyce dziś, a jednocześnie dbać o jej stan w przyszłości. W artykule „Alternatywne drogi na drodze zrównoważonej turystyki” (1993r), autorzy Tony Griffin i Nicolete Boele’s wyróżnili następujące elementy turystyki zrównoważonej:

 • Konserwacja bazy aktualnych zasobów dla przyszłych pokoleń
 • Zachowanie produktywności aktualnej bazy zasobów
 • Zachowanie różnorodności biologicznej i unikanie nieodwracalnych zmian środowiskowych
 • Zapewnienie równości wewnątrz i między pokoleniami
 • Zachowanie i ochrona dziedzictwa (kulturowego i historycznego) danej okolicy, regionu czy narodowości

Największym wyzwaniem jest znalezienie balansu pomiędzy tymi elementami, tym bardziej, że często interesy różnych grup (biznesu, konsumentów czy społeczności przyjmujących) rozmijają się, a każdy patrzy na korzyści płynące z turystyki wyłącznie ze swojej perspektywy.

W praktycez zasady zrównoważonej turystyki przekładają się na konkretne aspekty funkcjonowania każdego regionu/ atrakcji turystycznej. W 2004 roku magazyn National Geographic Traveler wyróżnił następujące kryteria oceny tego, w jakim stopniu dana destynacja spełnia warunki zrównoważonej turystyki; a były nimi:

 • Równowaga ekologiczna i środowiskowa
 • Integralność społeczna i kulturowa
 • Stan wszystkich znajdujących się na danym terenie obiektów historycznych lub archeologicznych
 • Estetyczny wygląd
 • Jakość zarządzania turystyką
 • Perspektywy na przyszłość

Miejmy nadzieję, że w przyszłości coraz więcej turystów będzie kierowało się tymi i podobnymi kryteriami w planowaniu swoich podróży.

1 comment for “Elementy zrównoważonej turystyki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


1 + = dwa