Zasady Odpowiedzialnej Turystyki na podstawie Deklaracji z Kapsztadu

Jednym z ważniejszych dokumentów traktujących o podstawach i zasadach odpowiedzialnej turystyki jest Deklaracja z Kapsztadu. Dokument ten powstał podczas konferencji zorganizowanej w 2002 roku przez Partnerstwo na rzecz Odpowiedzialnej Turystyki oraz Western Cape Tourism, jako wydarzenie poprzedzające Światowy Szczyt na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych grup interesu branży turystycznej z całego świata, w tym biura podróży, przedsiębiorcy z branży turystycznej, parki narodowe, przedstawiciele rządów, specjaliści w dziedzinie turystyki, organizacje pozarządowe, grupy hotelarzy i wiele innych. Poniżej skrót głównych kwestii poruszonych w Deklaracji, natomiast pełen dokument można przeczytać tutaj.

Deklaracja_z_kapsztadu

Zgodnie z Deklaracją, Odpowiedzialna Turystyka:

 • minimalizuje negatywne wpływy w sferze ekonomicznej, środowiskowej i społecznej
 • generuje większe korzyści ekonomiczne dla społeczności lokalnych oraz wspiera dobrobyt społeczności przyjmujących
 • poprawia warunki pracy oraz dostęp do branży turystycznej
 • angażuje lokalnych mieszkańców w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na ich życie i możliwości życiowe
 • wspiera zachowanie dziedzictwa w sferze przyrody i kultury, przez co przyczynia się do zachowania różnorodności na świata
 • dostarcza turystom ciekawsze, przyjemniejsze doświadczenia dzięki bliższym i bardziej znaczącym kontaktom z lokalnymi mieszkańcami, oraz zwiększa zrozumienie turystów na temat lokalnej kultury, społeczeństwa i środowiska naturalnego
 • zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością
 • jest wrażliwa kulturowo, rodzi szacunek pomiędzy turystami i społecznościami przyjmującymi, buduje lokalną dumę

Sygnatariusze Deklaracji wzywają wszystkie strony zaangażowane w organizację turystyki do wypracowania jednorodnych praktyk na rzecz rozwoju turystyki odpowiedzialnej. Zasady działania zgrupowano wokół trzech sfer: ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.

Odpowiedzialność Ekonomiczna

 • Przed podjęciem działań na rzecz rozwoju turystyki, należy możliwe wpływy ekonomiczne oraz wybrać te formy rozwoju, które będą niosły za sobą korzyści dla społeczności lokalnej a jednocześnie ograniczą negatywne wpływy na lokalne źródła utrzymania (na przykład ograniczenie dostępu do zasobów naturalnych), mając na uwadze, że turystyka nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do ekonomicznego rozwoju danej społeczności.
 • Zwiększenie ekonomicznych korzyści powinno odbywać się przy zapewnieniu, że lokalne społeczności są w ten proces zaangażowane i faktycznie te korzyści do nich trafiają. Gdziekolwiek to możliwe, turystyka powinna być wykorzystywana do redukowania biedy poprzez wdrażanie strategii pro-poor.
  Rozwijane powinny być produkty wysokiej jakości, które będą odzwierciedlać, uzupełniać i podkreślać wartości danego obszaru
 • Należy promować turystykę w sposób odzwierciedlający przyrodniczą, kulturową i społeczną integralność danego miejsca, oraz zachęcając do uprawienia odpowiednich form turystyki
 • Należy przyjąć sprawiedliwie praktyki biznesowe, odpowiedni poziom wynagrodzeń, sprawiedliwe opłaty oraz budować takie partnerstwa, w których dzielone i minimalizowane jest ryzyko, a także prowadzić zatrudnienie zgodnie z międzynarodowymi standardami pracy.  
 • Trzeba dostarczać odpowiedniego i wystarczającego wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby zapewnić, że wszystkie firmy z branży turystycznej dobrze i długotrwale prosperują.

Odpowiedzialność Społeczna

 • Należy angażować społeczność lokalną w planowanie i podejmowanie decyzji oraz działać tak, aby aktywny udział społeczności lokalnej był w pełni możliwy.
 • Ocena wpływów w sferze społecznej powinna być rozpatrywana na każdym etapie funkcjonowania projektów turystycznych, zaczynając od ich planowania, tak aby zwiększyć wpływy pozytywne a zredukować negatywne.
 • Należy działać tak, aby turystyka była integrującym doświadczeniem społecznym, oraz aby zapewnić dostęp do niej dla wszystkich, w szczególności zagrożonych i pokrzywdzonych społeczności i osób.
 • Turystyka powinna walczyć z seksualnym wykorzystywaniem ludzi, szczególnie dzieci.
 • Działania turystyczne muszą być wrażliwe na lokalną kulturę, tak, aby utrzymać i podkreślić różnorodność społeczną i kulturową.
 • Należy tak zarządzać turystyką, aby wspierała ona i przyczyniała się ona do poprawy zdrowia i edukacji.

Odpowiedzialność Środowiskowa

 • Ocena wpływów w sferze środowiskowej powinna być rozpatrywana na każdym etapie funkcjonowania projektów turystycznych, zaczynając od ich planowania, tak aby zwiększyć wpływy pozytywne a zredukować negatywne.
 • Wykorzystanie zasobów powinno być odpowiedzialne, dążące do redukcji odpadów i ograniczenia nadmiernej konsumpcji.
 • Należy zarządzać różnorodnością środowiska naturalnego w sposób zrównoważony, a tak gdzie to niezbędne – działać na rzecz jej przywrócenia; należy także zwrócić uwagę na formy i wielkość turystyki, którą środowisko naturalne może przyjąć bez szkody dla siebie oraz szanować istniejące ekosystemy i obszary chronione.
 • Należy promować edukację i budowanie świadomości wokół zrównoważonego rozwoju wśród wszystkich zainteresowanych stron.
 • Trzeba zwiększać możliwości wszystkich zainteresowanych stron i zapewnić, że korzystają oni z najlepszych praktyk, a w tym celu konsultują się z ekspertami z dziedziny środowiska naturalnego i ochrony przyrody.

Odpowiedzialna turystyka ma na celu zwiększenie pozytywnych i zredukowanie negatywnych wpływów turystyki na dany obszar czy społeczność lokalną. Działania w obszarze odpowiedzialnej turystyki muszą być w zgodzie z prawem krajowym i międzynarodowym.

2 comments for “Zasady Odpowiedzialnej Turystyki na podstawie Deklaracji z Kapsztadu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ jeden = 10