Najważniejsze firmy turystyczne zobowiązały się do przestrzegania Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce

19 września, w wyniku pierwszego na świecie Międzynarodowego Kongresu  Etyki w Turystyce, 14 najbardziej prestiżowych firm z branży turystycznej w Hiszpanii, zobowiązało się do przestrzegania Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce.

Firmy zobowiązały się do przestrzegania, promowania i wdrażania wartości odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju turystyki określonych w Globalnym Kodeks Etyki w Turystyce. Kodeks przyjęty został w 1999 r. przez Zgromadzenie Ogólne UNWTO i zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2001 roku. Jest to zbiór zasad mających na celu ukierunkowanie rozwoju turystyki w sposób maksymalizujący korzyści społeczno-gospodarcze sektora, przy jednoczesnej minimalizacji skutków negatywnych.

Podczas oficjalnego zamknięcia Kongresu, Filip książę Asturii, powiedział, że zaangażowanie sektora prywatnego w egzekwowanie Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce to najważniejszy krok w budowaniu branży turystycznej zgodnej z zasadami etyki, i z pewnością podążać tą drogą zaczną kolejne firmy.

Sekretarz generalny UNWTO Taleb Rifai  stwierdził natomiast, że jeśli odpowiedzialna turystyka ma stać się rzeczywistością, istotne jest, aby przedstawiciele sektora prywatnego, a także ich odpowiednicy w instytucjach publicznych, wspierali turystykę etyczną, zrównoważoną, i taką, do której wszyscy mają równy dostęp. Dodał też, że niestety dzisiaj firmy okazują niewystarczające zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu, wspieranie ochrony środowiska, wzmacnianie słabszych grup społecznych, konsumentów, dbanie o dziedzictwo kulturowe, walkę o równość płci, redukcję ubóstwa, dostępność do dóbr kulturalnych i zasobów naturalnych, oraz ułatwienie dostępu do godnego zatrudnienia ludzi na całym świecie.

Większość firm podpisała również Kodeks Postępowania w Sprawie Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym w Sektorze Turystycznym, zobowiązując się do podjęcia konkretnych środków w celu ochrony dzieci. Kodeks powstał dzięki ECPAT International, globalnej sieci działającej na rzecz eliminacji dziecięcej prostytucji, pornografii i handlu dziećmi w celach seksualnych. ECPAT jest finansowane przez UNICEF i jest wspierane przez UNWTO.

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Etyki i Turystyki zgromadził wielu ekspertów i wysokiej rangi przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego. Dyskutowano przede wszystkim nad rolą etycznych ram w rozwoju odpowiedzialnej turystyki, promowaniem równości i walką z eksploatacją jednostek, zmniejszeniem ubóstwa, zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Artykuł na podstawie notatki prasowej UNWTO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ cztery = 7