O czym należy pamiętać tworząc reguły wdrażania zrównoważonej turystyki?

Zgodnie z koncepcją Światowej Unii Ochrony Przyrody (1993), zrównoważona turystyka opiera się na czterech podstawowych zasadach:

 • Zrównoważony rozwój w zakresie ekologii – Rozwój jest zgodny z zachowaniem kluczowych procesów ekologicznych, różnorodności biologicznej oraz zasobów biologicznych.
 • Zrównoważony rozwój w zakresie kultury – Rozwój zwiększa zdolność ludzi do kontrolowania własnego życia, jest zgodny z ich kulturą i wartościami, zachowuje i podkreśla tożsamość danej społeczności.
 • Zrównoważony rozwój w zakresie ekonomii – Rozwój jest ekonomicznie wydajny, a zasoby są zarządzane w taki sposób, aby wspierały rozwój przyszłych pokoleń.
 • Zrównoważony rozwój w zakresie społecznym – Rozwój jest kreowany w tak sposób, aby przynieść jak najwięcej korzyści dla społeczności lokalnych i utrzymać zysk przez lokalny bizes.
Reguly_wdrazania_zrownowazonej_turystyki

Na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku opracowano ramy dla funkcjonowania i zarządzania turystyką:

 • Podróże i Turystyka powinny wspierać ludzi w prowadzeniu zdrowego, produktywnego życia w zgodzie i harmonii z naturą.
 • Podróże i Turystyka powinny przyczyniać się do ochrony, konserwacji i odbudowy ekosystemu Ziemi.
 • Podróże i Turystyka powinny być oparte na zrównoważonych wzorcach produkcji i konsumpcji.
 • Narody powinny współpracować w celu promowania otwartego systemu gospodarczego, w którym handel międzynarodowy w obszarze Podróży i Turystyki będzie mógł działać w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
 • Podróże i Turystyka, pokój, rozwój i ochrona środowiska są współzależne.
 • Protekcjonizm w obszarze handlu turystycznego powinien zostać zatrzymany lub odwrócony.
 • Ochrona środowiska powinna stanowić integralną część procesu rozwoju turystyki.
 • Problemy z zakresu rozwoju turystyki powinny być rozwiązywane przy udziale zainteresowanych obywateli, a podejmowanie decyzji powinno również odbywać się na poziomie lokalnym.
 • Narody powinny ostrzegać się nawzajem o potencjalnych katastrofach ekologicznych, które mogłyby mieć wpływ na turystów i regiony turystyczne.
 • Podróże i Turystyka powinny wykorzystać swoją zdolność do tworzenia miejsc pracy dla kobiet i rdzennej ludności w jak największym stopniu.
 • Rozwój turystyki powinien wspierać i podkreślać tożsamość, kulturę oraz interesy rdzennej ludności.
 • Branża turystyczna powinna przestrzegać międzynarodowe prawo ochrony środowiska.

Aby zrównoważona turystyka miał szanse powodzenia, przedstawiciele branży turystycznej, przedstawiciele rządów na wszystkich poziomach, kluczowe stowarzyszenia oraz zainteresowane organizacje pozarządowe muszą nie tylko współpracować, ale promować ideę zrównoważonego rozwoju. W 1992 roku w Wielkiej Brytanii powstał dokument „Poza Zielony Horyzont – Zasady Zrównoważonej Turystyki” napisany przez różne grupy interesu, podkreślający następujące reguły zarządzania turystyką:

 • Używanie zasobów biologicznych, społecznych i kulturowych w sposób odpowiedzialny, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju
 • Ograniczenie nadmiernej konsumpcji i odpadów
 • Zachowanie różnorodności biologicznej, społecznej i kulturowej
 • Włączanie turystyki w planowanie strategicznie na poziomie lokalnym i narodowym
 • Wspieranie lokalnych gospodarek za pomocą aktywności w obszarze turystyki
 • Włączanie społeczności lokalnych w aktywności z obszaru turystyki
 • Prowadzenie konsultacji i otwartych dyskusji pomiędzy przedstawicielami turystyki, obywatelami, przedstawicielami organizacji i jednostek samorządowych
 • Szkolenie pracowników z zakresu zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki, co przyczyni się do zwiększenia jakości turystycznych produktów i usług.
 • Prowadzenie w obszarze turystyki odpowiedzialnych działań marketingowych, poprzez dostarczanie pełnej informacji na temat biologicznych, kulturowych i społecznych walorów danego miejsca
 • Prowadzenie regularnych badań i monitoringu, których celem będzie znalezienie jeszcze skuteczniejszych rozwiązań w obszarze zrównoważonej turystyki

Prawdopodobnie największym problemem we wdrażaniu zasad zrównoważonej turystyki jest przypadkowość i spontaniczność podejmowanych działań.  Stoi więc przed nami wyzwanie, aby przejść od podejścia ad hoc, do takiego, które zapewni długoterminowe, integralne i wspólnie zaplanowane działania wszystkich grup interesu oraz który przyczyni się do powszechnego wdrożenia nowych zasad zarządzania turystyką we wszystkich jej obszarach i na wszystkich poziomach. Przyszłość turystyki nie zmieni się także bez szeroko zakrojonej edukacji i zwiększenia świadomości ludzi na temat zasad zrównoważonego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dwa + = 6